Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

De volgende voorwaarden betreffen elke verkoop door Betoware b.v.b.a. met maatschappelijke zetel te Pareinpark24, 9120 Beveren, België, hierna ‘verkoper’genoemd. Iedere klant die een artikel koopt of een beroep doet op onze dienstverlening wordt ‘koper’ genoemd.
Elke bestelling houdt de volledige aanvaarding in van deze algemene verkoopsvoorwaarden en, indien van toepassing, van de bijzondere voorwaarden die in de offerte vermeld zijn.
De bepalingen vermeld in de briefwisseling of andere documenten van de koper die in strijd zijn met de hierna volgende voorwaarden, zijn slechts geldig als de verkoper ze uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaardt.
De laatste versie van deze voorwaarden kan u steeds terugvinden op www.betoled.com/voorwaarden

1. Bijzondere en technische voorwaarden

– alle meerwerken niet specifiek vermeld in de offerte worden verrekend in regie.
– alle prijzen en afmetingen zijn onder voorbehoud van een definitieve opmeting ter plaatse.
– afwijkingen op standaard levertermijnen of betalingscondities impliceren een andere prijs.
– alle vermelde of besproken levertermijnen in de offertefase zijn pas van toepassing indien deze door onze firma schriftelijk bevestigd worden nà effectieve schriftelijke
bestelling van de klant. Onze firma behoudt zich het recht om ten allen tijde een bestelling niet te aanvaarden wanneer de levertermijnen niet meer haalbaar zijn. De productie kan pas aanvangen na ontvangst van alle benodigde gegevens (logo’s, kleurreferenties, opties,…)
– bij ongunstig kredietadvies kunnen de standaard betalingsvoorwaarden gewijzigd worden.
– de klant staat in voor het vrijhouden van werk- en parkeerruimte ifv de uit te voeren werken. Indien er een parkeerverbod of omleiding moet worden aangevraagd is dit ten laste van de klant.
– indien een elektrische aansluiting van toepassing is, zorgt de klant ervoor dat de elektrische installatie en volledige bekabeling aanwezig is waar de verkoper of aangewezen installateur de aansluiting moet doen. Het leveren en plaatsen van voedingskabel is niet inbegrepen in de offerte. Indien deze door onze diensten moet worden geplaatst wordt dit aangerekend in regie.
– supplementaire werkzaamheden nodig om de voedingskabel te kunnen plaatsen worden in regie aangerekend.
– bij plaatsen van voedingskabel in de grond wordt het graafwerk extra in regie aangerekend.
– tenzij anders vermeld is de offerte exclusief afname en stortkosten bestaande reclames. Deze worden in regie aangerekend.
– tenzij anders vermeld is de offerte exclusief gebruik hoogwerkers of kranen.
– tenzij anders vermeld is de plaatsing en afwerking van de fundering berekend ifv een ‘normale’ stabiele ondergrond zonder verharding : extra werken of voorzienigen bij uitzonderingen worden in regie aangerekend (uitzonderingen zijn : drassige grond, bovenlaag in beton, tegels, klinkers of asfalt, ‘vervuilde’ grond met ijzer, stenen of puin, …).
– kleurkeuze’s : bij de productie zijn steeds lichte afwijkingen mogelijk, mbt beschikbare kleuren vinyl, digitale printprocedés en ondergronden, laminatie, verfpigmenten en kleuromzettingen tussen PMS, NCS en RAL kleurcodes.
– tenzij anders vermeld is stockage van materialen van de klant niet inbegrepen in de offerte : indien dit in onze magazijnen gestockeerd moet worden zal dit gerekend worden aan € 7,5/m²/maand. Wanneer dit materiaal niet meer gestockeerd moet worden, kan de klant dit ophalen, ofwel wordt dit vernietigd en zal een stortkost worden aangerekend. Transporten voor ophalen en terugbrengen van deze materialen zijn niet in de offerte inbegrepen.

Algemene verkoopsvoorwaarden
2. Aanbod en bestelling
2.1. Tenzij anders schriftelijk overeen gekomen, zijn onze offertes geldig gedurende dertig dagen na de offerte datum.
2.2. Alle aanbiedingen en prijsopgaven, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel werd bepaald.
2.3. Onze agenten of vertegenwoordigers beschikken niet over een macht van vertegenwoordiging. De verkoop die zij onderhandelen wordt pas als aanvaard beschouwd na uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring door de verkoper.
2.5 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. Bij samengestelde prijzen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

3. Prijzen
3.1. Behalve indien anders bepaald in de offerte of orderbevestiging van de verkoper, zijn alle prijzen netto in Euros en zonder BTW of hefffingen die voor rekening van de koper zijn.
3.2. De prijzen zijn berekend op basis van de economische omstandigheden op het ogenblik van de offerte, en afhankelijk van de prijzen van de leverancier, de wisselkoersen en het percentage heffing voor invoer naar België. Naargelang de schommelingen van deze elementen kunnen de prijzen onaangekondigd aangepast worden, voor om het even welke reden.
3.3 Tenzij anders overeengekomen en voor zover de zaken niet behoeven te worden gemonteerd geschiedt levering af bedrijf/magazijn van de verkoper. Als tijdstip van levering geldt het moment waarop de zaken het bedrijfsmagazijn van de verkoper verlaten, waarbij het risico van de zaken op de koper overgaat. Franco levering geschiedt alleen indien en voor zover dit door de verkoper, op de factuur of anderszins, schriftelijk uitdrukkelijk wordt aangegeven
3.4. Franco levering betekent kosteloze levering op een gemakkelijk toegankelijke benedenverdieping van het leveringsadres, aangeduid door de koper. Het transport gebeurt in dit geval met de vrachtwagen van de verkoper en/of een door hem aangeduide en betaalde expediteur. Indien de koper vraagt om een andere bepaling kunnen hiervoor behandelingskosten aangerekend worden, behalve indien vooraf schriftelijk anders overeengekomen.
3.5. De onkosten (transport, verzekering, …) voor een levering, zijn ten last van de koper, tenzij dit vooraf schriftelijk anders is overeengekomen.

4. Leveringstermijnen
De leveringstermijnen vermeld in de offertes en de orderbevestigingen van de verkoper zijn slechts informatief en stellen de verkoper niet aansprakelijk. De verkoper is in geen geval aansprakelijk voor een uitgestelde of foutieve levering met een oorzaak buiten zijn macht. Een vertraging bij de levering kan geen aanleiding geven tot een boete of het annuleren van de bestelling. 

5. Overdracht van eigendom
De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot de volledige som betaald is die de koper door levering verschuldigd is. De koper moet de in voorraad geleverde goederen behandelen alsof ze in bewaring zijn, vooral wat betreft de risico’s gedekt door de verzekering. Indien een vervallen rekening na aanmaning – conform de bepalingen van art. 10 hierna – onbetaald blijft, kan de verkoper de verkoop ontbinden. Alle goederen die het voorwerp uitmaken van het eigendomsvoorbehoud en die al dan niet verwerkt zijn, worden door de verkoper teruggenomen.

6. Levering en/of ontvangst bij de verkoper
6.1. De verkoper zorgt voor de verzending van de bestellingen en bepaalt de middelen, indien niets anders werd overeengekomen met de koper.
6.2. Nadat de koper op de hoogte is gebracht van de beschikbaarheid van de goederen, kan de verzending van de bestelling hoogstens 15 dagen uitgesteld worden. Dit zal de koper die dit in de bijzondere voorwaarden van zijn bestelling heeft vermeld, toelaten over te gaan tot de ontvangst bij de verkoper.
6.3. Het aanrekenen van kosten voor inspectie van de goederen, eventueel uitgevoerd door een derde al dan niet aangesteld door de koper, wordt bepaald in de bijzondere voorwaarden van elke bestelling.
6.4.Na een periode van 15 dagen, te rekenen vanaf de melding van de beschikbaarheid, kunnen er aan de koper opslagkosten aangerekend worden.

7. Transport en daarmee samenhangende risico’s
7.1. Zodra de goederen de opslagplaatsen van de verkoper verlaten of zodra de verkoper de beschikbaarheid van de goederen meldt, zijn alle risico’s voor rekening van de koper. Het maakt hierbij geen verschil uit of de koper zelf voor het transport zorgt of het toevertrouwt aan een door hem gekozen derde.
7.2. Indien de verkoper of een door hem aangestelde derde het transport verzorgt, zijn het de nationale en/of internationale wetten en/of overeenkomsten m.b.t. contracten voor weg-, spoorweg-, zee- en luchttransport die van kracht zijn en dit vanaf het begin van het transport. Ze bepalen de aansprakelijkheid voor de verkochte artikelen en de te volgen procedure bij transportschade.
7.3 De koper moet transportschade binnen zeven dagen na aankomst der goederen per aangetekend schrijven melden aan de verkoper indien deze transporteur was, of aan de derde aangesteld als transporteur door de verkoper.
7.4. Indien de koper of een door hem aangestelde derde het transport verzorgt, dan wordt de aansprakelijkheid voor de verkochte artikelen en de te volgen procedure bij transportschade geregeld zoals beschreven in § 7.2. hierboven, zonder tussenkomst van de verkoper.

8. Klachten
8.1. De verkochte artikelen worden nagezien en gecontroleerd voor ze verzonden worden naar de koper. Ze worden geacht aanvaard te zijn bij het verlaten van de vestiging van de verkoper en/of van zijn leveranciers bij rechtstreekse levering.
8.2. De kenmerken van de artikelen en alle informatie over het gewicht, de afmetingen, het verbruik, de prestaties, enz. … worden in de beschrijvingen van de offertes en/of de daarbij gevoegde catalogi en documentaties ter inlichting gegeven. Ze moeten als benaderend beschouwd worden en kunnen bij gebrek aan overeenstemming in geen geval tot een klacht aanleiding geven.
8.3 Klachten over verborgen gebreken worden slechts aanvaard per aangetekend schrijven aan de verkoper en dit uiterlijk zeven dagen na de levering.
8.4 Een klacht is de verklaring dat het verkochte product of de verkochte dienstverlening niet overeenstemt met de bepalingen van het contract.
8.5 De verkoper aanvaardt alleen dat goederen teruggestuurd worden mits voorafgaande overeenkomst binnen zeven dagen na de ontvangst door de koper. De goederen moeten steeds teruggestuurd worden in hun oorspronkelijke, niet-verbruikte verpakking. De herstockeringskosten bedragen 5 % van de waarde van de teruggenomen goederen, met een minimum bedrag van 50 Euros. De terugzending gebeurt op kosten en risico van de koper.
8.6. De verkoper aanvaardt geen klachten over een defect veroorzaakt door fout gebruik of slecht onderhoud. Dit is ook het geval indien het materiaal werd gereviseerd, getransformeerd, hersteld of gedemonteerd – zelfs gedeeltelijk – door personen die niet erkend zijn door de verkoper. Daarnaast zijn klachten ongeldig als het materiaal gebruikt werd in een omgeving die niet conform de specificaties is (temperatuur, vochtigheid, corrosieve of stoffige atmosfeer, schommelingen in elektrische spanning, …).
8.7. Indien een klacht aanvaard wordt, is de verkoper enkel aansprakelijk voor het opheffen van het defect, met uitsluiting van elke schadevergoeding.
8.8. Het indienen van een klacht, zelfs als deze aanvaard wordt, verleent de koper niet het recht de betaling van de volledige rekening op de overeengekomen vervaldag uit te stellen of te weigeren.

9. Betalingsvoorwaarden
9.1 Behalve indien anders overeengekomen zijn de rekeningen van de verkoper contant betaalbaar, netto, zonder enige korting of afhouding. Er zal geen enkele vermindering toegestaan worden, tenzij voorafgaand bepaald d.m.v. een kredietnota of overeenkomst. Elke klant die een bestelling plaatsen van meer dan 5000 Euros, dienen bij bestelling een voorschot van 50 % te betalen. Indien onze offertes aangepaste betalingsvoorwaarden omschrijven dienen deze te worden toegepast.
9.2 Sommen die niet betaald zijn op de overeengekomen vervaldag, worden zonder aanmaning verhoogd met een nalatigheidsinterest van 1.5 % per maand of per gedeelte van een maand achterstallige betaling. Deze interesten worden berekend en aangerekend nadat de volledige hoofdsom werd ontvangen en volgens datum van ontvangst.
9.3. Als na ingebrekestelling per aangetekend schrijven de koper zijn rekening niet betaalt binnen 15 dagen, moet hij bovendien een schadevergoeding betalen gelijk aan 10 % van het verschuldigde bedrag. Deze schadevergoeding bedraagt ten minste 100 Euros en de verkoper moet geen bewijs van schade leveren. In deze zelfde veronderstelling kan de verkoper kiezen tussen deze boeteclausule en de hieronder voorziene ontbindende voorwaarde.

9.4Bij goederen die besteld worden wordt het volledige saldo gefactureerd van zodra de goederen afhaalbaar of leverbaar zijn. Bij goederen die niet geplaatst of geleverd kunnen worden door omstandigheden waarvan de verantwoordelijkheid niet bij ons ligt (praktische omstandigheden, vertraging van een werf, vergunning niet in orde, voorschotfactuur niet betaald, wordt het saldo van het totale bedrag van de bestelling gefactureerd.

9.5 Bij offertes met “Complete levering en plaatsing” is het volgende nooit inbegrepen tenzij expliciet anders vermeld:
– voeding: er wordt verondersteld dat de klant elektrische voeding voorziet tot op de plaats waar wij de reclame moeten plaatsen. Indien dat niet zo is en onze firma moet de reclame aansluiten op het net, zullen alle gebruikte materialen en geleverde werken met betrekking tot de voeding, zekering en sturing extra in regie worden aangerekend.
– hoogwerkers: het gebruik van hoogwerkers, kranen en stellingen is in de offerte enkel inbegrepen indien dit uitdrukkelijk is vermeld.
– eventuele toelatingsaanvraag bij de gemeente of stad voor signalisatie, het werken met een hoogwerker, kraan of stelling.
– het eventueel reserveren van plaats en het plaatsen van verkeerssignalisatie voor bestelwagen, hoogwerker, kraan of stelling.
– eventuele extra kosten, lasten of taksen vanwege gemeente of stad voor het gebruik van een hoogwerker, kraan of stelling.

9.6 Indien zich op de plaats van de reclame openbare nutsvoorzieningen bevinden (zowel boven- als ondergronds, zoals ondermeer gas-, water-, elektriciteit-, telefoon- en Tv-kabels of leidingen) of bvb. andere installaties van derden (zoals ondermeer alarminstallaties) die de plaatsing van de reclame kunnen hinderen of waarbij deze kunnen worden beschadigd, verplicht de klant zich ertoe de verkoper en de betrokken leveranciers schriftelijk te verwittigen en de nodige maatregelen te treffen (bv. het laten verplaatsen van die nutsvoorzieningen of installaties).
Deze kosten zijn steeds ten laste van de klant. Indien de klant nalaat dit te doen, zijn alle eventuele kosten door schade aan deze voorzieningen of installaties of aan derden, of alle andere daaruit voortspruitende kosten steeds volledig ten laste van de klant. De klant vrijwaart de verkoper voor elke vordering die desbetreffend lastens haar zou worden gesteld.

9.7 Onze firma maakt de klant erop opmerkzaam dat voor het plaatsen van een lichtreclame op de openbare weg een vergunning vereist is van de technische dienst van het plaatselijke gemeente-, stads- of provinciebestuur. Het aanvragen van een dergelijke vergunning en alle mogelijke kosten die hieruit ontspruiten zijn steeds ten laste van de klant. Onze firma heeft geen inspraak in de beslissingen hieromtrent en draagt geen enkele verantwoordelijkheid bij een weigering van de ingediende aanvraag. Door het plaatsen van de bestelling verklaart de klant hiervan op de hoogte te zijn en in regel te zijn of zich in regel te zullen stellen met de plaatselijk geldende reglementering. De klant verklaart de volledige verantwoordelijkheid op zich te nemen bij bestelling van reclame alvorens hij in het bezit is van de vereiste vergunning. Bij gebeurlijke weigering van de vergunning zal de klant alle reeds gemaakte kosten of de kosten van eventuele aanpassing van de reclame om deze alsnog vergund te krijgen,of de kosten van het verwijderen van de reclame op zich nemen.

9.8 Onze firma gaat slechts over tot plaatsing na aflevering van de vereiste vergunning. Indien op verzoek van de klant tot plaatsing wordt overgegaan terwijl nog geen vergunning kan worden voorgelegd, gebeurt dit steeds op uitsluitende verantwoordelijkheid van de klant. In dit geval verklaart de klant de volledige en uitsluitende aansprakelijkheid op zich te nemen en verbindt zich ertoe alle mogelijke kosten en/of schadevergoedingen die hieruit voor de klant of voor onze firma zouden voortvloeien volledig op zich te nemen. De klant vrijwaart de verkoper voor elke vordering die desbetreffend lastens haar zou worden ingesteld.

9.9 Enkel nieuwe door onze firma geproduceerde en door ons geplaatste goederen vallen onder onze garantievoorwaarden zoals vermeld in de overeenkomst. Deze komen te vervallen bij onder andere stormschade, sneeuw-, hagel- en wateroverlast, vandalisme en schade veroorzaakt door derden, alsook als de door ons geplaatste goederen niet jaarlijks door ons bedrijf worden onderhouden.

9.9 Indien er tijdens het herstellen, onderhouden, afnemen en/of terugplaatsen van bestaande reclames schade wordt veroorzaakt aan deze reclame of aan derden ten gevolge van een veroudering van de installatie of onderdelen ervan, of van een technisch gebrek is de verkoper niet verantwoordelijk voor eender welke rechtstreekse of onrechtstreekse schade, deze is steeds ten laste van de klant.

10. Ontbinding van de overeenkomst
10.1 De overeenkomst kan van rechtswege ontbonden worden 15 dagen na afgifte op het postkantoor van een aangetekende maanbrief. Dit is het geval indien de koper ernstige inbreuk pleegt op de algemene en/of bijzondere voorwaarden van de overeenkomst, met inbegrip van niet-betaling van een rekening op de vervaldag, of bij ernstige vrees voor de solvabiliteit van de koper.
10.2. In dezelfde veronderstelling en d.m.v. dezelfde formaliteit, heeft de verkoper het recht om elke andere met de koper gesloten overeenkomst of verkoop op te zeggen.
10.3. Bij ontbinding van de overeenkomst behoudt de verkoper het recht schadevergoeding te eisen.

11. Vergunningen

11.1 De koper is verantwoordelijk voor het verzamelen van de door de wet vereiste vergunningen. Het niet verkrijgen van een vergunning kan geen aanleiding geven tot annulatie van een bestellen.

12. Annulering van de bestelling door de koper
Indien de koper zijn bestelling annuleert zonder fout van de verkoper, kan deze laatse op ieder ogenblik schadevergoeding eisen ondanks de hierboven vermelde voorwaarden in § 8.5 voor het terugsturen van goederen. De schadevergoeding is gelijk aan de werkelijk opgelopen kosten, met een minimum van 25 % van de overeengekomen globale waarde.

13. Garantie

13.1 De garantie dekt alle defecten die kunnen worden toegeschreven aan een montage- of productiefout bij normaal gebruik. Dit omvat ook het vervangen van defecte led’s indien meer dan 0.01% van de led’s niet meer functioneert. Onder het niet functioneren van een led wordt verstaan dat de led geen licht meer geeft.
13.2 Onder normaal gebruik wordt verstaan dat de helderheid van de schermen wordt geregeld door een automatische helderheidmodule, en dat de schermen minimaal 6u per dag worden uitgeschakeld.
13.3 Iedere herstelling of tussenkomst door personen die niet door verkoper erkend worden, alsook de ongerechtvaardigde weigering van de klant om de defecte stukken van het toestel te laten vervangen ontslaan verkopervan iedere aansprakelijkheid en geven haar het recht de garantie-overeenkomst te verbreken, onverminderd haar overige rechten. Toestellen die opgenomen worden in een overeenkomst dienen of nieuw te zijn ofwel een controle ondergaan te hebben door verkoper. De kosten die hieruit voortvloeien zijn niet inbegrepen in de garantie en maken het voorwerp uit van een afzonderlijke factuur ten tijde van de ondertekening van deze overeenkomst.
Tenzij anders overeengekomen omvat garantie het herstellen of vervangen van onderdelen binnen de overeengekomen periode. Hierin zitten geen werkuren of verplaatsingen inbegrepen. Indien gespecialiseerde apperatuur zoals hoogwerkers of kranen noodzakelijk zijn, dienen deze aanwezig te zijn op het moment van de interventie.
13.4 De garantie omvat niet de hierna opgesomde feiten of gebeurtenissen en deze kunnen op generlei wijze de aansprakelijkheid van verkoper in het gedrang brengen. De gebrekkige werking van, of beschadigingen aan het toestel wegens uitwendige oorzaken, waarbij de hiernavolgende niet beperkende opsomming enkel ten titel van voorbeeld geldt: Elektriciteitspieken of schommelingen, branden, overstromingen, blikseminslag, vandalisme, verkeerd gebruik, verluchting, en meer in het algemeen, alle oorzaken die niet te wijten zijn aan het toestel zelf, tussenkomst van derden en bij overmacht.
13.5 De verkoop of verhuis van het toestel kan aanleiding geven tot stopzetting van de garantieovereenkomst door verkoper.
13.6 De garantieovereenkomst vangt aan bij levering van de goederen, af magazijn verkoper.

14. Voorwaarden onderhoudscontract

14.1 Inhoud
Het onderhoudscontract dekt alle defecten die kunnen worden toegeschreven aan een montage- of productiefout bij normaal gebruik. Dit omvat ook het vervangen van defecte led’s indien meer dan 0.01% van de led’s niet meer functioneert. Onder het niet functioneren van een led wordt verstaan dat de led geen licht meer geeft. Normale slijtage van de led’s wordt niet gedekt door het onderhoudscontract.
Jaarlijks éénmalig preventief onderhoud voor elk scherm
Alle werkuren en verplaatsingen gerelateerd aan het onderhoud en herstellingen.
Alle benodigde materialen, onderdelen en werktuigen tijdens het onderhoud en herstellingen.
Ondersteuning via telefoon, website, email en op afstand.
Telefonische ondersteuning binnen de 4 uur van melding (indien niet per telefoon) en een on-site ondersteuning binnen de 48 uur. Defekten wordt na melding steeds binnen de 72 uur hersteld (excl. weekend en feestdagen)

14.2 Voorwaarden onderhoudscontract
Iedere herstelling of tussenkomst door personen die niet door BETOWARE erkend worden, alsook de ongerechtvaardigde weigering van de klant om de defecte stukken van het toestel te laten vervangen ontslaan BETOWARE van iedere aansprakelijkheid en geven haar het recht de overeenkomst te verbreken, onverminderd haar overige rechten. Toestellen die opgenomen worden in een overeenkomst dienen of nieuw te zijn ofwel een controle ondergaan te hebben door BETOWARE. De kosten die hieruit voortvloeien zijn niet inbegrepen in de maandelijkse vergoeding en maken het voorwerp uit van een afzonderlijke factuur ten tijde van de ondertekening van deze overeenkomst.
Het onderhoudscontract omvat niet de hierna opgesomde feiten of gebeurtenissen en deze kunnen op generlei wijze de aansprakelijkheid van BETOWARE in het gedrang brengen. De gebrekkige werking van, of beschadigingen aan het toestel wegens uitwendige oorzaken, waarbij de hiernavolgende niet beperkende opsomming enkel ten titel van voorbeeld geldt: Elektriciteitspieken of schommelingen, branden, overstromingen, blikseminslag, vandalisme, verkeerd gebruik, en meer in het algemeen, alle oorzaken die niet te wijten zijn aan het toestel zelf, tussenkomst van derden en bij overmacht.
De facturatie van het onderhoudscontract gebeurt 3-maandelijks en start bij aanvang van het contract. De facturen zijn vooraf betaalbaar via domiciliëring.
De verkoop of verhuis van het toestel kan aanleiding geven tot stopzetting van het onderhoudscontract door BETOWARE.
Wanneer het onderhoudscontract niet start bij de installatie van het toestel kan er een meerprijs worden aangerekend op het aangeboden tarief.
Indien voor de uitvoering van de ingreep een hoogtewerker of kraan nodig is, dient deze ter beschikking gesteld te worden door de klant of voorzien te worden op kosten van de klant omdat dit niet inbegrepen zit in het contract.

15. Toepasselijk recht – Bevoegde rechtspraak

15.1. De koper en de verkoper komen overeen dat alleen de Belgische wet van toepassing is en, in voorkomend geval, de nationale en/of internationale overeenkomsten inzake de transportcontracten vermeld in artikel 7.2 hierboven.
15.2. Bij betwisting duidt de verkoper de bevoegde rechtbanken aan: hetzij die van het arrondissement van een van zijn vestigingen in België, of die van de woon- of vestigingsplaats van de koper.

 

LED scherm kopen of huren? Standaard binnen 24u reactie.